Energetický audit

Energetický audit

Spoločnosť ESG® sa úzko zameriava na poskytovanie odborného poradenstva v oblasti energetiky a životného prostredia.

Energetický audit

Energetické audity predstavujú nástroj na identifikáciu úspor a nákladov na energie.
Energetický audit je systematický postup na získanie dostatočných informácií o súčasnom stave technických zariadení a budov určených na používanie energie. Slúži na identifikáciu a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie. Výstupom energetického auditu je písomná správa. Energetický audit zahŕňa špecializované činnosti, ktorých cieľom je získanie informácií o konkrétnom energetickom systéme. K takýmto informáciám patria napríklad údaje o spôsobe a efektívnosti využívania energie systémom. Pri energetickom audite je dôležité identifikovať a kvantifikovať energetické straty a spracovať energetickú bilanciu, z ktorých vyplýva potenciál úspor energie. Energetický audit má byť objektívnou analýzou využívania energie so stanovením potenciálu efektov v budúcom stave.

Po vybilancovaní nákupu, transformácie, distribúcie a spotreby používaných energetických médií, je možné posúdenie celého systému s navrhnutím opatrení energetickej a nákladovej optimalizácie.

 

Legislatívny rámec

Energetické audity podľa zákona NRSR č. 321/2014 Z.z . o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  Postup pri výkone energetického auditu a obsah písomnej správy je daný Vyhláškou č. 179/2015 MH SR.
Informácie o kritériách dotknutých podnikov je uvedený v spodnej časti webovej stránky.
 
Veľký podnik je povinný zabezpečiť vykonanie:
Energetického auditu v zmysle Zákona č. 321/2014 aspoň raz za štyri roky alebo Energetického auditu, ktorý je súčasťou zavedeného certifikovaného systému energetického manažérstva alebo systému environmentálneho manažérstva

 

Kto je veľký podnik?

Z definície kategórie mikropodnikov, malých a stredných podnikov vyplývajú nasledovné charakteristiky veľkého podniku, pričom platí, že stačí splniť aspoň jednu podmienku:
- podnik, ktorý zamestnáva 250 osôb a viac
- podnik, ktorého ročný obrat presahuje 50 mil. EUR alebo
- celková ročná súvaha podniku presahuje 43 mil. EUR
- 25 % alebo viac imania alebo hlasovacích práv je priamo alebo nepriamo kontrolovaných spoločne alebo individuálne jedným alebo viacerými verejnými orgánmi
 

Typy energetických auditov
 

Komplexný energetický audit

Energetický audit podľa zákona o energetickej efektívnosti. Zahŕňa celkové vybilancovanie nákupu, transformácie, distribúcie a spotreby všetkých energetických médií, posúdenie celého systému, návrh opatrení na nákladovú optimalizáciu celého cyklu pri zabezpečení spoľahlivosti ich dodávky-

 

Účelový energetický audit

Je zameraný na vybranú oblasť (napr. výroba tepla, spotreba tepla na vykurovanie, spotreba tepla v technológii, návrh OZE, posúdenie vhodnosti novej technológia a jej dopadu na existujúce kapacity a pod.)
 

Špeciálny energetický audit

Je zameraný na prípravu podkladov pre realizáciu racionalizačných projektov vo sfére energetiky, vrátane návrhu na spôsob financovania. 
 

Formy energetického auditu

  

Krátkodobý (rámcový)

Jeho cieľom je vo veľmi krátkom čase, v priebehu niekoľkých dní vykonať obhliadku energetického systému (výroba, rozvod, využitie energie a pod.) a v prvom priblížení stanoviť možnosti energetických úspor.
 

Dlhodobý (komplexný) 

Predstavuje detailné zhodnotenie možností úspor na základe podrobného poznania stavu využívania energie. Do výsledných riešení a návrhov na realizáciu sú zahrnuté aj dlhodobé opatrenia, ktoré by inak neboli navrhované. To znamená, že s použitím výsledkov uvedených v audite je možné vytvoriť komplexný projekt energetickej efektívnosti predmetu energetického auditu. Podporným nástrojom pre dlhodobý energetický audit je systém energetického manažmentu - Monitoring & Targeting, ktorým je možné verifikovať mieru dosiahnutia potenciálu zrealizovaných energeticky úsporných opatrení.
 
Naši energetickí audítori zapísaní v zozname audítorov Ministerstva Hospodárstva SR:          
Ing. Miroslav Dian, č. rozhodnutia: 2231/2009-3400 č. osvedčenia: 0395
Ing. Michal Klemanič, č. rozhodnutia: 2232/2009-3400 č. osvedčenia: 43
Ing. Martin Skladaný, č. rozhodnutia: 1713/2013-4100 č. osvedčenia: 476/2008-0058
Ing. Ján Môcik, č. rozhodnutia: 1712/2013-4100 č. osvedčenia: 476/2008-0057
Ing. Dušan Cimerman, č. rozhodnutia: 1711/2013-4100 č. osvedčenia: 476/2008-0054